Program

ABRACADABRA to dwie formy edukacji językowej dla dzieci - popołudniowe kursy językowe dla dzieci 1 lub 2 razy w tygodniu oraz Niepubliczne Przedszkole Językowe w godzinach 6.30-16.30. W przedszkolu językowym realizujemy podstawę programu wychowania przedszkolnego połączoną z codzienną nauką języka angielskiego.

Zapisując swoje dziecko do ABRACADABRA wybieracie Państwo doskonały, sprawdzony sposób, by opanowało ono język obcy na wysokim poziomie. Dbamy również o to, by zajęcia te nie były dla dzieci żmudnym obowiązkiem ale również doskonałą wszechrozwijającą zabawą i przygodą.

Nauka w ABRACADABRA w wieku przedszkolnym (od 2,5 lat) to doskonała "inwestycja", która procentuje już w szkole podstawowej. Oprócz wymiernej wiedzy nabierze pewności siebie na zajęciach językowych oraz motywacji do dalszej nauki, a także przełamie bariery językowe. Nasi lektorzy to osoby posiadające pełne kwalifikacje do nauczania języka obcego, doświadczenie w pracy z najmłodszymi oraz niesamowitą energię i kreatywność, bez których efektywne nauczanie dzieci nie jest możliwe.

Program "Tropiciele" to program wychowania przedszkolnego wydawnictwa WSiP kładący nacisk na wszechstronny rozwój dziecka. Jak twierdzą jego autorzy "Tropiciele" to doskonały sposób uczenia się i poznawania świata. Tropiciele zachęcają do działań, eksperymentowania, uwzględniają potrzebę zabawy i ruchu przedszkolaków. Tropiciele przygotowują do nauki pisania, rozwijają społecznie i emocjonalnie, pozwalają poznawać świat, analizować i wyciągać wnioski.

WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

program własny: mgr Anna Kutarba, mgr Marta Krzesak

ZESPÓŁ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

mgr Anna Kutarba – pedagog (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i psychologia społeczna w edukacji) oligofrenopedagog, terapeuta integracji odruchów ustno-twarzowych dr Masgutowej , jogi integralnej, muzykoterapii sensomotorycznej i kinezjologii edukacyjnej

mgr Marta Krzesak – pedagog, (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna), specjalista terapii pedagogicznej, terapeuta ręki oraz kinezjologii edukacyjnej, arteterapeuta, muzykoterapeuta.

PODSTAWA PRAWNA 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. Wraz ze zmianami z dnia 17.06.2016

Program wspomagania rozwoju

Warsztaty dodatkowe:

1. Sensorki - "Podróże sensoryczne"

2. Zajęcia umuzykalniające z relaksacją

3. Joga z kinezjologią

STAŁY RYTM DNIA:

PORANNY KRĄG PRZED ZAJĘCIAMI DYDAKTYCZNYMI (KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA)

Program wspomagania rozwoju dziecka

Indywidualna pomoc psychologiczno-pedagogiczna;

1. Arteterapia z terapią ręki

2. Integracja odruchów ustno-twarzowych dr Masgutowej

3. Terapia pedagogiczna

WARSZATY DLA RODZICÓW „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWACWÓW”

WARSZTATY OGÓLNOROZWOJOWE DLA KADRY

KONFERENCJE

EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA „JA W ŚWIECIE, ŚWIAT WE MNIE” - PROJEKT EDUKACYJNY

METODY PRACY
podczas codziennych zajęć:
..........

ARTETERAPIA

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA

MUZYKOTERAPIA

JOGA INTEGRALNA

TRENING UWAŻNOŚCI i Metoda wg M. Montessorii
..........

ARTETERAPIA 
w nauczaniu oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej (metoda Korart, elementy treningu twórczości)

ZALETY:

ROZWÓJ POZNAWCZY DZIECKA POPRZEZ DOŚWIADCZANIE
Wykorzystanie wyników badań naukowych nad uczącym się mózgiem, zakładających, iż ośrodek emocjonalny jest blisko ośrodka odpowiadającego za pamięć długotrwałą.

Pobudzanie emocji u dzieci w procesie nauczania poprzez wprowadzenie technik twórczych, doświadczania poza schematem, kreatywnej zabawy zwiększa zapamiętywanie oraz pobudza ciekawość poznawczą.

ROZWÓJ EMOCJONALNO-SPOŁECZNY DZIECKA POPRZEZ DOŚWIADCZANIE
Arteterapia jako trening twórczości wykorzystujący w dużym stopniu element działania, wyrażania siebie (swoich myśli, emocji) poprzez kolor, rysunek, ruch, muzykę czy teatr. Dzięki temu dziecko może w bezpieczny sposób wyrażać swoje emocje, napięcia czy lęki, rozwijać swoją osobowość, doświadczać twórczego procesu, budować pewność siebie.

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA 
wg dr Paula E. Dennison'a

Gimnastyka Mózgu (The Brain Gym®) wykorzystana w codziennej pracy z dziećmi, oparta na badaniach sekwencji ruchu na obszary mózgu odpowiedzialne za pamięć i zdolność uczenia się. W praktyce szkolnej opiera się na seriach ćwiczeń ruchowych, które działają pobudzająco na mózg i system nerwowy.

CELE:

Kierowanie dynamiką aktywności dzieci (pobudzanie / hamowanie) poprzez wprowadzenie aktywności fizycznej w postaci ćwiczeń kinezjologicznych podczas lekcji.

 • Stymulacja kanałów sensorycznych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych oraz integracja półkul mózgowych w procesie uczenia się.
 • Stymulowanie gotowości do uczenia się podczas lekcji poprzez konkretne działania ruchowe.

JOGA INTEGRALNA
Metoda powstała w oparciu o "Yoga for the special child" Sonii Sumar.

Program opiera się na ćwiczeniach fizycznych, które wpływają korzystnie m.in. na:

 • Wzmocnienie mięśni
 • Zwiększenie elastyczności ciała
 • Postawę ciała
 • Redukowanie stresów i napięć emocjonalnych
 • Samodyscyplinę
 • Umiejętności społeczne
 • Samoakceptację

Muzykoterapia sensomotoryczna (integralna) z rytmiką

 • Spotkania z niezwykłymi dźwiękami oraz metodą pracy z muzyką, która porusza ciało, emocje i ducha.
 • Praca z ciałem w ruchu oraz poprzez masaże i terapię manualną.
 • Otwieranie się na swój głos, będący najlepszym instrumentem muzykoterapeutycznym
 • Nauka prawidłowego oddechu, przyśpiewek muzykoterapeutycznych
 • Tworzenie bajek muzykoterapeutycznych, orkiestry muzykoterapeutycznej i bębniarskiej
 • Nauka piosenek i ćwiczenia rytmiczne

TRENING UWAŻNOŚCI – oddech w „szybkim” świecie
Uważność pozwala nam na bardziej świadomy odbiór tego, co zachodzi w chwili obecnej - bez oceniania, z życzliwością i ciekawością. To praca nad koncentracją uwagi, doświadczanie „tu i teraz” wszystkimi zmysłami (uważne jedzenie, celebracja posiłków szkolnych, poznawanie świata wszystkimi zmysłami, lekcje ciszy, bajkoterapia – KRAINA UWAŻNOŚCI Agnieszki Pawłowskiej).

Elementy metody M. Montessorii

 • UCZENIE PRZEZ DZIAŁANIE. Dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność.
 • DOŚWIADCZANIE WIELOZMYSŁOWE (naturalne produkty).
 • LEKCJE CISZY. Dzieci uczą się współpracować, wydłużają koncentrację uwagi, uczą się szacunku do siebie i innych.
 • PORZĄDEK. Zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i w swoim działaniu – AKTYWNOŚĆ WŁASNA podczas przerw – dywaniki wg Montessorii.

OCENIANIE WSPIERAJĄCE
Ocenianie jako rozpoznawanie potrzeb dziecka wraz z informacją zwrotną, zamiast stopni czy symboli (buźka, deszcz).

Zalety:

 • Dziecko wie co potrafi oraz nad czym musi popracować.
 • Ocena jako opis działania dziecka z wyznaczeniem jego najbliższej sfery rozwoju eliminuje etykietowanie „miernota” oraz obniżania poczucia wartości dziecka.

Zapisując swoje dziecko do ABRACADABRA wybieracie Państwo doskonały, sprawdzony sposób, by opanowało ono język obcy na wysokim poziomie. Dbamy również o to, by zajęcia te nie były dla dzieci żmudnym obowiązkiem ale również doskonałą wszechrozwijającą zabawą i przygodą.

Co u nas słychać na Facebook'u